Usage Statistics for www.dr-kloodt.at

Summary Period: May 2022
Generated 18-May-2022 03:43 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2022
Total Hits 19238
Total Files 6753
Total Pages 18056
Total Visits 2624
Total KBytes 243169
Total Unique Sites 1142
Total Unique URLs 192
Total Unique Referrers 2756
Total Unique User Agents 221
. Avg Max
Hits per Hour 44 217
Hits per Day 1068 1800
Files per Day 375 619
Pages per Day 1003 1595
Sites per Day 63 172
Visits per Day 145 275
KBytes per Day 13509 24481
Hits by Response Code
Code 200 - OK 35.10% 6753
Code 302 - Found 58.91% 11333
Code 304 - Not Modified 0.21% 41
Code 404 - Not Found 5.78% 1111

Daily usage for May 2022

Daily Statistics for May 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1044 5.43% 92 1.36% 987 5.47% 119 4.54% 63 5.52% 2035 0.84%
2 982 5.10% 68 1.01% 949 5.26% 133 5.07% 54 4.73% 2834 1.17%
3 1209 6.28% 193 2.86% 1161 6.43% 164 6.25% 94 8.23% 6281 2.58%
4 1612 8.38% 500 7.40% 1561 8.65% 137 5.22% 78 6.83% 14280 5.87%
5 1437 7.47% 593 8.78% 1401 7.76% 169 6.44% 107 9.37% 14480 5.95%
6 750 3.90% 494 7.32% 718 3.98% 178 6.78% 140 12.26% 15255 6.27%
7 959 4.98% 619 9.17% 750 4.15% 84 3.20% 61 5.34% 21249 8.74%
8 609 3.17% 278 4.12% 561 3.11% 220 8.38% 172 15.06% 12702 5.22%
9 1126 5.85% 480 7.11% 1070 5.93% 104 3.96% 69 6.04% 15761 6.48%
10 1621 8.43% 616 9.12% 1519 8.41% 132 5.03% 63 5.52% 24481 10.07%
11 1800 9.36% 535 7.92% 1595 8.83% 221 8.42% 128 11.21% 17093 7.03%
12 1082 5.62% 596 8.83% 985 5.46% 210 8.00% 164 14.36% 14574 5.99%
13 668 3.47% 237 3.51% 602 3.33% 62 2.36% 37 3.24% 17161 7.06%
14 851 4.42% 189 2.80% 805 4.46% 82 3.12% 51 4.47% 12829 5.28%
15 953 4.95% 265 3.92% 938 5.19% 105 4.00% 55 4.82% 12240 5.03%
16 1174 6.10% 436 6.46% 1152 6.38% 254 9.68% 159 13.92% 17035 7.01%
17 1116 5.80% 428 6.34% 1092 6.05% 275 10.48% 160 14.01% 16254 6.68%
18 245 1.27% 134 1.98% 210 1.16% 50 1.91% 41 3.59% 6625 2.72%

Hourly usage for May 2022

Hourly Statistics for May 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 38 689 3.58% 15 280 4.15% 36 652 3.61% 591 10646 4.38%
1 38 688 3.58% 15 284 4.21% 35 641 3.55% 647 11641 4.79%
2 40 731 3.80% 15 272 4.03% 37 682 3.78% 612 11008 4.53%
3 43 785 4.08% 14 258 3.82% 42 760 4.21% 596 10732 4.41%
4 41 742 3.86% 13 240 3.55% 39 706 3.91% 562 10111 4.16%
5 39 716 3.72% 12 227 3.36% 38 693 3.84% 506 9109 3.75%
6 43 789 4.10% 12 217 3.21% 42 771 4.27% 471 8476 3.49%
7 42 773 4.02% 13 241 3.57% 41 748 4.14% 520 9355 3.85%
8 47 857 4.45% 15 282 4.18% 46 828 4.59% 518 9319 3.83%
9 43 777 4.04% 15 278 4.12% 40 737 4.08% 514 9249 3.80%
10 43 776 4.03% 15 276 4.09% 39 716 3.97% 507 9126 3.75%
11 45 816 4.24% 16 297 4.40% 41 754 4.18% 511 9198 3.78%
12 45 814 4.23% 15 270 4.00% 43 777 4.30% 478 8602 3.54%
13 51 931 4.84% 14 266 3.94% 45 817 4.52% 442 7956 3.27%
14 43 791 4.11% 13 243 3.60% 42 766 4.24% 441 7943 3.27%
15 47 848 4.41% 16 290 4.29% 44 805 4.46% 656 11804 4.85%
16 51 922 4.79% 17 321 4.75% 48 881 4.88% 723 13010 5.35%
17 48 869 4.52% 16 296 4.38% 45 825 4.57% 505 9097 3.74%
18 46 832 4.32% 16 291 4.31% 44 795 4.40% 574 10335 4.25%
19 44 806 4.19% 15 274 4.06% 43 777 4.30% 530 9536 3.92%
20 39 713 3.71% 14 257 3.81% 36 659 3.65% 489 8795 3.62%
21 50 917 4.77% 25 451 6.68% 39 716 3.97% 702 12637 5.20%
22 46 830 4.31% 15 274 4.06% 42 768 4.25% 516 9288 3.82%
23 45 826 4.29% 20 368 5.45% 43 782 4.33% 900 16194 6.66%

Top 30 of 192 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3559 18.50% 35583 14.63% /stats/
2 1858 9.66% 138592 56.99% /stats/usage_201807.html
3 365 1.90% 234 0.10% /
4 60 0.31% 5546 2.28% /stats/usage_202008.html
5 27 0.14% 2471 1.02% /stats/usage_202006.html
6 21 0.11% 1920 0.79% /stats/usage_202007.html
7 19 0.10% 1373 0.56% /stats/usage_201806.html
8 18 0.09% 1490 0.61% /stats/usage_201810.html
9 18 0.09% 1386 0.57% /stats/usage_202001.html
10 18 0.09% 1395 0.57% /stats/usage_202003.html
11 18 0.09% 2010 0.83% /stats/webalizer.current
12 17 0.09% 1389 0.57% /stats/usage_202004.html
13 17 0.09% 1507 0.62% /stats/usage_202101.html
14 17 0.09% 1565 0.64% /stats/usage_202103.html
15 16 0.08% 1214 0.50% /stats/usage_201901.html
16 16 0.08% 1375 0.57% /stats/usage_201906.html
17 16 0.08% 1295 0.53% /stats/usage_201907.html
18 16 0.08% 1460 0.60% /stats/usage_202009.html
19 15 0.08% 1299 0.53% /stats/usage_201910.html
20 15 0.08% 1301 0.53% /stats/usage_201912.html
21 15 0.08% 1352 0.56% /stats/usage_202011.html
22 15 0.08% 1384 0.57% /stats/usage_202204.html
23 14 0.07% 1113 0.46% /stats/usage_201904.html
24 14 0.07% 1195 0.49% /stats/usage_201909.html
25 14 0.07% 1121 0.46% /stats/usage_201911.html
26 14 0.07% 1115 0.46% /stats/usage_202002.html
27 14 0.07% 1274 0.52% /stats/usage_202005.html
28 14 0.07% 1150 0.47% /stats/usage_202010.html
29 14 0.07% 1189 0.49% /stats/usage_202102.html
30 14 0.07% 1203 0.49% /stats/usage_202106.html

Top 10 of 192 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1858 9.66% 138592 56.99% /stats/usage_201807.html
2 3559 18.50% 35583 14.63% /stats/
3 60 0.31% 5546 2.28% /stats/usage_202008.html
4 27 0.14% 2471 1.02% /stats/usage_202006.html
5 18 0.09% 2010 0.83% /stats/webalizer.current
6 21 0.11% 1920 0.79% /stats/usage_202007.html
7 17 0.09% 1565 0.64% /stats/usage_202103.html
8 17 0.09% 1507 0.62% /stats/usage_202101.html
9 18 0.09% 1490 0.61% /stats/usage_201810.html
10 16 0.08% 1460 0.60% /stats/usage_202009.html

Top 10 of 51 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1858 9.66% 814 50.34% /stats/usage_201807.html
2 3559 18.50% 290 17.93% /stats/
3 365 1.90% 269 16.64% /
4 60 0.31% 23 1.42% /stats/usage_202008.html
5 27 0.14% 11 0.68% /stats/usage_202006.html
6 16 0.08% 8 0.49% /stats/usage_201901.html
7 16 0.08% 8 0.49% /stats/usage_201907.html
8 15 0.08% 8 0.49% /stats/usage_201910.html
9 18 0.09% 8 0.49% /stats/usage_202001.html
10 21 0.11% 7 0.43% /stats/usage_202007.html

Top 10 of 51 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1858 9.66% 810 50.40% /stats/usage_201807.html
2 3559 18.50% 292 18.17% /stats/
3 365 1.90% 258 16.05% /
4 60 0.31% 23 1.43% /stats/usage_202008.html
5 16 0.08% 8 0.50% /stats/usage_201901.html
6 16 0.08% 8 0.50% /stats/usage_201907.html
7 15 0.08% 8 0.50% /stats/usage_201910.html
8 18 0.09% 8 0.50% /stats/usage_202001.html
9 27 0.14% 8 0.50% /stats/usage_202006.html
10 21 0.11% 8 0.50% /stats/usage_202007.html

Top 30 of 2756 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3176 16.51% - (Direct Request)
2 1016 5.28% https://boobsphoto.name/
3 614 3.19% https://chohanpohan.com
4 470 2.44% https://hydraruzxpnew9webes.com/
5 468 2.43% https://hydraruzxpnew9webes.com
6 334 1.74% https://kudx.com/
7 330 1.72% https://certifiedelectrician.co.uk/
8 323 1.68% https://kudx.com
9 243 1.26% https://pornodomashka.com/
10 240 1.25% https://chastnoeporno.su/
11 237 1.23% https://analnoe.com/
12 237 1.23% https://porno-anime.com/
13 232 1.21% https://mamashki.net/
14 222 1.15% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5.com/
15 218 1.13% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5.com
16 196 1.02% https://pornocomics24.com/
17 184 0.96% https://babushky.me
18 173 0.90% https://pornocomix.pro/
19 172 0.89% https://devahy.org
20 144 0.75% https://incestsex.vip/
21 140 0.73% http://anal-porn.pro/
22 84 0.44% www.bing.com
23 62 0.32% https://mosenergosbut.ru/
24 60 0.31% https://www.europeanbusinessreview.com/best-casinos-with-fast-payouts
25 60 0.31% https://www.europeanbusinessreview.com/best-casinos-with-fast-payouts/
26 59 0.31% https://studwork.su
27 58 0.30% https://milfassporn.com/
28 57 0.30% https://wslotsonline.com/
29 54 0.28% https://cumshotporn.org
30 51 0.27% https://milfassporn.com

Top 20 of 31 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 6.25% https://megaplen.ru/
2 1 3.12% https://b2b-creative.ru/cases/novoe-okno/
3 1 3.12% https://b2b-creative.ru/cases/shariki-ulybki/
4 1 3.12% https://b2b-creative.ru/nizhnekamsk/site-audit/
5 1 3.12% https://b2b-creative.ru/saratov/prodvizhenie-tiktok/
6 1 3.12% https://climatville.ru/moskva/gotovye-resheniya/ventilyaciya-kvartir-i-zagorodnyh-domov/
7 1 3.12% https://ecopolisrf.ru/batajsk/materialy-i-oborudovanie/svyazuyushchee-dlya-rezinovoy-kroshki/izolan-56/
8 1 3.12% https://ecopolisrf.ru/magnitogorsk/materialy-i-oborudovanie/detskie-gorodki/detskij-gorodok-v203/
9 1 3.12% https://ecopolisrf.ru/sankt-peterburg/materialy-i-oborudovanie/detskie-gorodki/detskij-gorodok-v206-2/
10 1 3.12% https://ecopolisrf.ru/vladimir/catalog/iskusstvennaya-trava/
11 1 3.12% https://fabrica-tumana.ru/bryansk/
12 1 3.12% https://fabrica-tumana.ru/mytishhi/catalog/uvlazhniteli/dlya-kvartiry/
13 1 3.12% https://fabrica-tumana.ru/nizhnekamsk/catalog/uvlazhniteli/bytovye-ultrazvukovye-uvlazhniteli/
14 1 3.12% https://fabrica-tumana.ru/volgograd/catalog/rasstojnye-kamery/
15 1 3.12% https://formula116.com/sprobegom/kia/1617017762/
16 1 3.12% https://metalincorp.ru/catalog/chernyy_metalloprokat/setka_stalnaya/pletenaya_setka/transporternaya_setka_konveyernaya/299549/
17 1 3.12% https://metalincorp.ru/kogalym/catalog/splavy/medno_nikelevye_splavy/medno_nikelevye_izdeliya/medno_nikelevye_detali_truboprovo
18 1 3.12% https://metalincorp.ru/tobolsk/catalog/splavy/medno_nikelevye_splavy/monel/
19 1 3.12% https://metalincorp.ru/tyumenskaya-oblast/catalog/truboprovodnaya_armatura/trubnye_opory/trubchatye_opory/
20 1 3.12% https://metalincorp.ru/uvat/catalog/chernyy_metalloprokat/setka_stalnaya/pletenaya_setka/rabitsa/

Top 15 of 221 Total User Agents
# Hits User Agent
1 799 4.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 788 4.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 787 4.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 516 2.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
5 460 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 433 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 427 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
8 421 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 419 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 411 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 409 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 408 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 405 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 404 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
15 402 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for May 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19238 100.00% 6753 100.00% 243169 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23