Usage Statistics for www.dr-kloodt.at

Summary Period: September 2022
Generated 01-Oct-2022 03:11 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2022
Total Hits 78939
Total Files 62173
Total Pages 77530
Total Visits 8792
Total KBytes 700580
Total Unique Sites 1636
Total Unique URLs 168
Total Unique Referrers 2309
Total Unique User Agents 225
. Avg Max
Hits per Hour 109 405
Hits per Day 2631 5812
Files per Day 2072 5137
Pages per Day 2584 5756
Sites per Day 54 204
Visits per Day 293 415
KBytes per Day 23353 52851
Hits by Response Code
Code 200 - OK 78.76% 62173
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 5
Code 302 - Found 18.73% 14789
Code 304 - Not Modified 0.22% 177
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 2.27% 1794

Daily usage for September 2022

Daily Statistics for September 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 488 0.62% 311 0.50% 444 0.57% 266 3.03% 117 7.15% 4361 0.62%
2 1037 1.31% 766 1.23% 1010 1.30% 337 3.83% 130 7.95% 8489 1.21%
3 1971 2.50% 1386 2.23% 1928 2.49% 301 3.42% 147 8.99% 14691 2.10%
4 2158 2.73% 1821 2.93% 2142 2.76% 328 3.73% 128 7.82% 22884 3.27%
5 2163 2.74% 1637 2.63% 2135 2.75% 106 1.21% 70 4.28% 17600 2.51%
6 2488 3.15% 1804 2.90% 2441 3.15% 247 2.81% 165 10.09% 21483 3.07%
7 2543 3.22% 1750 2.81% 2511 3.24% 332 3.78% 186 11.37% 19088 2.72%
8 3276 4.15% 2634 4.24% 3259 4.20% 276 3.14% 115 7.03% 32337 4.62%
9 3413 4.32% 2330 3.75% 3371 4.35% 299 3.40% 116 7.09% 37468 5.35%
10 2914 3.69% 2286 3.68% 2874 3.71% 316 3.59% 123 7.52% 25470 3.64%
11 3324 4.21% 2646 4.26% 3287 4.24% 343 3.90% 153 9.35% 28508 4.07%
12 3732 4.73% 2961 4.76% 3714 4.79% 350 3.98% 165 10.09% 30904 4.41%
13 2674 3.39% 2133 3.43% 2627 3.39% 340 3.87% 171 10.45% 22650 3.23%
14 1764 2.23% 1509 2.43% 1742 2.25% 324 3.69% 110 6.72% 16087 2.30%
15 2803 3.55% 2613 4.20% 2766 3.57% 370 4.21% 194 11.86% 27178 3.88%
16 2422 3.07% 2152 3.46% 2386 3.08% 338 3.84% 163 9.96% 22365 3.19%
17 5812 7.36% 5137 8.26% 5756 7.42% 133 1.51% 110 6.72% 52851 7.54%
18 3420 4.33% 2729 4.39% 3356 4.33% 282 3.21% 140 8.56% 29770 4.25%
19 4283 5.43% 3650 5.87% 4238 5.47% 271 3.08% 138 8.44% 37531 5.36%
20 3637 4.61% 2934 4.72% 3593 4.63% 380 4.32% 180 11.00% 30994 4.42%
21 2702 3.42% 2371 3.81% 2642 3.41% 415 4.72% 204 12.47% 27910 3.98%
22 2814 3.56% 2405 3.87% 2736 3.53% 307 3.49% 160 9.78% 29605 4.23%
23 2064 2.61% 1500 2.41% 1975 2.55% 302 3.43% 156 9.54% 15765 2.25%
24 2307 2.92% 1978 3.18% 2262 2.92% 260 2.96% 156 9.54% 20824 2.97%
25 2223 2.82% 1571 2.53% 2168 2.80% 297 3.38% 181 11.06% 19750 2.82%
26 1916 2.43% 1361 2.19% 1853 2.39% 271 3.08% 150 9.17% 15795 2.25%
27 2095 2.65% 1480 2.38% 2046 2.64% 308 3.50% 189 11.55% 15903 2.27%
28 1824 2.31% 1111 1.79% 1743 2.25% 272 3.09% 174 10.64% 13470 1.92%
29 1816 2.30% 1094 1.76% 1764 2.28% 288 3.28% 192 11.74% 12192 1.74%
30 2856 3.62% 2113 3.40% 2761 3.56% 257 2.92% 174 10.64% 26657 3.80%

Hourly usage for September 2022

Hourly Statistics for September 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 112 3367 4.27% 89 2690 4.33% 110 3329 4.29% 959 28763 4.11%
1 117 3513 4.45% 91 2755 4.43% 115 3460 4.46% 1140 34197 4.88%
2 109 3284 4.16% 89 2672 4.30% 107 3231 4.17% 1007 30214 4.31%
3 114 3433 4.35% 84 2544 4.09% 111 3354 4.33% 981 29426 4.20%
4 120 3627 4.59% 89 2676 4.30% 116 3503 4.52% 1067 31995 4.57%
5 112 3388 4.29% 87 2631 4.23% 110 3322 4.28% 985 29563 4.22%
6 111 3356 4.25% 85 2572 4.14% 110 3305 4.26% 991 29725 4.24%
7 113 3395 4.30% 88 2668 4.29% 111 3349 4.32% 1003 30099 4.30%
8 112 3388 4.29% 89 2678 4.31% 111 3343 4.31% 1071 32133 4.59%
9 102 3077 3.90% 81 2442 3.93% 100 3024 3.90% 920 27597 3.94%
10 108 3261 4.13% 87 2612 4.20% 106 3195 4.12% 952 28548 4.07%
11 109 3295 4.17% 85 2561 4.12% 106 3181 4.10% 924 27723 3.96%
12 102 3066 3.88% 82 2461 3.96% 100 3020 3.90% 849 25465 3.63%
13 111 3341 4.23% 85 2564 4.12% 109 3271 4.22% 908 27236 3.89%
14 102 3062 3.88% 82 2464 3.96% 101 3035 3.91% 903 27104 3.87%
15 105 3165 4.01% 83 2515 4.05% 103 3119 4.02% 899 26957 3.85%
16 103 3094 3.92% 82 2479 3.99% 101 3055 3.94% 867 26010 3.71%
17 104 3130 3.97% 83 2513 4.04% 103 3111 4.01% 903 27090 3.87%
18 106 3184 4.03% 82 2472 3.98% 104 3134 4.04% 883 26485 3.78%
19 112 3381 4.28% 88 2650 4.26% 110 3320 4.28% 1059 31760 4.53%
20 108 3259 4.13% 86 2592 4.17% 106 3201 4.13% 941 28219 4.03%
21 110 3317 4.20% 87 2610 4.20% 108 3255 4.20% 1086 32567 4.65%
22 108 3247 4.11% 88 2656 4.27% 104 3133 4.04% 989 29663 4.23%
23 110 3309 4.19% 89 2696 4.34% 109 3280 4.23% 1068 32040 4.57%

Top 30 of 168 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 60344 76.44% 603846 86.19% /stats/
2 501 0.63% 324 0.05% /
3 332 0.42% 23934 3.42% /stats/usage_202209.html
4 42 0.05% 7086 1.01% /stats/webalizer.current
5 24 0.03% 69 0.01% /stats/usage.png
6 24 0.03% 1383 0.20% /stats/usage_202201.html
7 22 0.03% 1479 0.21% /stats/usage_202105.html
8 21 0.03% 1268 0.18% /stats/usage_201807.html
9 21 0.03% 1444 0.21% /stats/usage_201811.html
10 21 0.03% 1479 0.21% /stats/usage_202008.html
11 21 0.03% 1565 0.22% /stats/usage_202103.html
12 21 0.03% 1834 0.26% /stats/usage_202208.html
13 20 0.03% 1383 0.20% /stats/usage_202112.html
14 20 0.03% 1524 0.22% /stats/usage_202206.html
15 20 0.03% 1398 0.20% /stats/usage_202207.html
16 19 0.02% 1084 0.15% /stats/usage_201806.html
17 19 0.02% 1159 0.17% /stats/usage_201810.html
18 19 0.02% 1301 0.19% /stats/usage_201901.html
19 19 0.02% 1113 0.16% /stats/usage_201904.html
20 19 0.02% 1386 0.20% /stats/usage_202110.html
21 18 0.02% 1026 0.15% /stats/usage_201805.html
22 18 0.02% 1282 0.18% /stats/usage_201809.html
23 18 0.02% 1384 0.20% /stats/usage_201812.html
24 18 0.02% 1177 0.17% /stats/usage_201902.html
25 18 0.02% 1461 0.21% /stats/usage_202106.html
26 18 0.02% 1434 0.20% /stats/usage_202202.html
27 17 0.02% 1117 0.16% /stats/usage_201906.html
28 17 0.02% 1121 0.16% /stats/usage_201911.html
29 17 0.02% 1127 0.16% /stats/usage_201912.html
30 17 0.02% 1263 0.18% /stats/usage_202012.html

Top 10 of 168 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 60344 76.44% 603846 86.19% /stats/
2 332 0.42% 23934 3.42% /stats/usage_202209.html
3 42 0.05% 7086 1.01% /stats/webalizer.current
4 21 0.03% 1834 0.26% /stats/usage_202208.html
5 21 0.03% 1565 0.22% /stats/usage_202103.html
6 20 0.03% 1524 0.22% /stats/usage_202206.html
7 21 0.03% 1479 0.21% /stats/usage_202008.html
8 22 0.03% 1479 0.21% /stats/usage_202105.html
9 18 0.02% 1461 0.21% /stats/usage_202106.html
10 21 0.03% 1444 0.21% /stats/usage_201811.html

Top 10 of 55 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 60344 76.44% 6735 88.11% /stats/
2 501 0.63% 442 5.78% /
3 21 0.03% 15 0.20% /stats/usage_202103.html
4 24 0.03% 15 0.20% /stats/usage_202201.html
5 21 0.03% 13 0.17% /stats/usage_201811.html
6 18 0.02% 13 0.17% /stats/usage_201902.html
7 21 0.03% 13 0.17% /stats/usage_202008.html
8 21 0.03% 12 0.16% /stats/usage_201807.html
9 17 0.02% 12 0.16% /stats/usage_201911.html
10 18 0.02% 12 0.16% /stats/usage_202106.html

Top 10 of 55 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 60344 76.44% 6731 88.19% /stats/
2 501 0.63% 420 5.50% /
3 21 0.03% 15 0.20% /stats/usage_202103.html
4 21 0.03% 14 0.18% /stats/usage_201807.html
5 21 0.03% 14 0.18% /stats/usage_201811.html
6 19 0.02% 13 0.17% /stats/usage_201806.html
7 18 0.02% 13 0.17% /stats/usage_201809.html
8 18 0.02% 12 0.16% /stats/usage_201812.html
9 19 0.02% 12 0.16% /stats/usage_201904.html
10 17 0.02% 12 0.16% /stats/usage_201911.html

Top 30 of 2309 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9856 12.49% http://proserial.org
2 9329 11.82% https://donjob.eu/
3 7228 9.16% https://vipcallsgirls.com
4 5192 6.58% https://xn-----8kcabrkw4asecefhmfso.xn--p1ai
5 3828 4.85% https://evakuator-kronshtadt.ru/
6 3048 3.86% https://datingwish.me
7 2983 3.78% - (Direct Request)
8 2950 3.74% https://xn-----6kcchdgdke3as3cfbjv3anfb.xn--p1ai/
9 2624 3.32% https://vyzovevakuatora.com/
10 2619 3.32% https://911.spb.ru/evakuator-vsevolzhsk/
11 1982 2.51% https://evakuator-kurortniy.ru/
12 1392 1.76% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
13 912 1.16% https://xn--2-7sbitc7agkn0a6j.xn--p1ai
14 776 0.98% https://xn-----2-63dhdmqac0aa0aag4cybjmbfcf2adlt0y.xn--p1ai
15 717 0.91% https://kudrovo.evaspas.ru/
16 645 0.82% https://prikurit-avtomobil.ru/
17 588 0.74% www.bing.com
18 574 0.73% https://kospo.ru/
19 536 0.68% https://ophours.com/
20 521 0.66% https://birzhadomenov.com/
21 482 0.61% https://rak-pochki.ru
22 268 0.34% https://torbookomg.com/
23 250 0.32% https://t.me/HubExpert
24 239 0.30% https://torbookomg.com
25 234 0.30% http://vskrit-avtomobil.ru/
26 229 0.29% https://t.me/Pegas3131
27 219 0.28% https://gazovye-generatory.ru/
28 218 0.28% https://darkmoney.me/debetovye-karty-23/nadezhnye-debetovye-karty-s-garantiei-ot-krazhi-sredstv-na-skany-dropov-ot-servisa-pegas-253272/
29 217 0.27% https://auto.evakuator.expert
30 208 0.26% https://darkmoney.me/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/

Top 20 of 59 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 3.33% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-gub/
2 1 1.67% https://almetyevsk.trezvaya-gizn.ru/prinuditelnoe-lechenie-narkomanii/
3 1 1.67% https://b2b-creative.ru/cases/napisanie-otzyvov-dlya-klinik/
4 1 1.67% https://b2b-creative.ru/cases/prodvizhenie-kompanii-gk-agrotek-v-socialnyh-setyah/
5 1 1.67% https://b2b-creative.ru/groznyj/crm/vnedrenie-bitriks24/
6 1 1.67% https://b2b-creative.ru/izhevsk/razrabotka-biznes-plana/
7 1 1.67% https://b2b-creative.ru/kaluga/site/sozdanie-korporativnogo-sajta/
8 1 1.67% https://cheboksary.trezvaya-gizn.ru/anonimnaya-reabilitacziya-narkozavisimyix/
9 1 1.67% https://cheboksary.trezvaya-gizn.ru/reabilitacziya-zavisimyix-po-programme-day-top/
10 1 1.67% https://ecopolisrf.ru/kaluga/materialy-i-oborudovanie/detskie-gorodki/detskij-gorodok-v214/
11 1 1.67% https://ecopolisrf.ru/novocheboksarsk/catalog/rezinovoe-pokrytie-dlya-otmostki/
12 1 1.67% https://ecopolisrf.ru/noyabrsk/proektnye-resheniya/
13 1 1.67% https://fabrica-tumana.ru/almetevsk/catalog/kamery-sozrevaniya/kamery-sozrevaniya-myasa/
14 1 1.67% https://fabrica-tumana.ru/kostroma/catalog/kamery-sozrevaniya/kamery-sozrevaniya-syra/
15 1 1.67% https://fabrica-tumana.ru/magadan/catalog/uvlazhniteli/dlya-holodilnyh-kamer/
16 1 1.67% https://fabrica-tumana.ru/nizhnevartovsk/
17 1 1.67% https://fabrica-tumana.ru/norilsk/catalog/uvlazhniteli/promyshlennye-uvlazhniteli/
18 1 1.67% https://fabrica-tumana.ru/novokuzneck/
19 1 1.67% https://fabrica-tumana.ru/tyumen/catalog/uvlazhniteli/dlya-ofisnyh-pomeshhenij/
20 1 1.67% https://fabrica-tumana.ru/ulyanovsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-klimaticheskih-kamer/

Top 15 of 225 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4037 5.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 3907 4.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 3842 4.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 2135 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 2022 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 2021 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 2009 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 2005 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 2003 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 2003 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
11 2000 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1993 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 1988 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 1986 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1985 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for September 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 78939 100.00% 62173 100.00% 700580 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23